Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

01.03.2020

INFORMACJA O PROJEKTACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU JAKO PRAWO CZŁOWIEKA


Prawo do czystego środowiska naturalnego nie jest obce Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasbourgu. Zajmował się on do tej pory tym zagadnieniem i wydał wyrok w sprawie Guerra i inni przeciwko Włochom (skarga nr 14967/89). Uznał wtedy, że Włochy naruszyły Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z tym, że władze Włoch nie poinformowały wcześniej osób żyjących w bezpośredniej bliskości od fabryki o wysokim ryzyku oraz środkach ostrożności, które należało podjąć w razie wypadku, pomimo wybuchu w fabryce i licznych zatruć, do których po nim doszło.
 

SPRAWA ASSOCIATION BURESTOP 55 I INNI PRZECIWKO FRANCJI 

 
18 listopada 2019 roku Trybunał zakomunikował rządowi francuskiemu skargę Association Burestop 55 i innych (skargi nr 56176/18, 56232/18, 56236/18 i inne). Skarżącymi w omawianej sprawie są stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska sprzeciwiające się decyzji francuskiej organizacji rządowej ANDRA (zajmującej się utylizacją i składowaniem odpadów promieniotwórczych oraz wyborem miejsc spełniających wszelkie wymogi tego rodzaju przedsięwzięć we Francji) o utworzeniu w miejscowości Bure składowiska odpadów wysoko promieniotwórczych powstałych w wyniku uzyskiwania energii w elektrowniach jądrowych. 
 

STAN FAKTYCZNY SPRAWY

 
Decyzja ta zwróciła uwagę środowisk naukowych, które zaalarmowały, że teren wybrany pod budowę składowiska wykazuje właściwości geotermalne, które to zwiększają ryzyko odsłonięcia niebezpiecznych odpadów w rezultacie czego może dojść do nieodwracalnego skażenia promieniotwórczego środowiska. W odpowiedzi na te zarzuty, ANDRA dokonała próbnych wierceń, na podstawie których wydała raport, zgodnie z którym wybrany teren spełnia wszelkie określone uwarunkowania.
 

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI KRAJOWYMI

 
Organizacje ekologiczne wytoczyły powództwo przeciwko organizacji rządowej w przedmiocie niewykonania ciążącego na niej obowiązku informacyjnego. Zgodnie z prawem każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji publicznej, między innymi o stanie środowiska, dzięki czemu może mieć wpływ na podejmowanie decyzji, których skutki oddziałują na środowisko. Ostatecznie powództwo zostało uznane za bezskuteczne. Sądy krajowe stwierdziły, iż samo prowadzenie debaty na temat zasadności i zagrożeń, jakie niesie budowa składowiska odpadów w miejscowości Buren nie świadczy o zaniedbaniu obowiązku informacyjnego oraz o nieprawdziwości raportu wydanego przez organizację. Ponadto, wskazywały, że raport wydany przez ANDRA został zaaprobowany i przyjęty przez pozostałe strony uczestniczące w projekcie. Sąd kasacyjny podtrzymał powyższe stanowisko.
 

SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

 

W swojej skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Skarżący podnoszą naruszenie art. 10 i art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 
Artykuł 10 EKPCz gwarantuje swobodę wyrażania opinii, na którą składają się trzy elementy – wolność posiadania opinii, wolność otrzymywania i przekazywania informacji oraz prawo do otrzymywania informacji. Ostatni element, kluczowy w tej sprawie oznacza, że ”obowiązki władz publicznych, wynikające z art. 10, mają nie tylko charakter "negatywny" (zakazujący tym władzom dokonywania arbitralnych ingerencji w sferę wolności jednostki), ale również "pozytywny" (nakazujący im podejmowanie działań tworzących – prawne i faktyczne – przesłanki rzeczywistego korzystania przez jednostkę z tych wolności, więc chroniących ją także przed działaniami podmiotów prywatnych)”. 
 

ZARZUTY SKARGI 

 
Skarżące Stowarzyszenia zarzuciły organizacji rządowej, że ta nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku poinformowania ogółu społeczeństwa o budowie składowiska odpadów wysoko promieniotwórczych w Bure oraz o zagrożeniach środowiskowych wiążących się z tym przedsięwzięciem. Ponadto skarżący twierdzą, że ANDRA w wydanym przez siebie raporcie zawarła sfałszowane wyniki, aby uciszyć toczącą się debatę oraz pozbyć się „problemu”, jakim byłoby poszukiwanie kolejnego miejsca na stworzenie składowiska odpadów. 
Skarżący w swojej skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzucili także naruszenie art. 6 Konwencji, czyli prawa do rzetelnego procesu w związku z odmową zbadania przez sądy krajowe prawdziwości raportu opublikowanego przez agencję rządową oraz wykluczenie jednego ze skarżących z procesu ze względu na brak interesu prawnego w sprawie (posiadanie status organizacji społecznej), pomimo wcześniejszego przyznania mu statusu uczestnika tego postępowania.

 

PODSUMOWANIE

 
Sprawa jest na etapie oczekiwania na stanowiska stron postępowania. Komunikując ją Europejski Trybunał Praw Człowieka wyznaczył Rządowi Włoch czas na ustosunkowanie się do zarzutów skargi. Następnie do stanowiska Rządu odniosą się skarżący i przedstawią swoje żądania w zakresie słusznego zadośćuczynienia. Obawiam się, że na wyrok przyjdzie nam jeszcze dość długo poczekać, choć mam nadzieję, że wydany on będzie szybciej niż wyrok w sprawie Guerra i inni przeciwko Włochom (skarga nr 14967/89), który światło dzienne ujrzał po 9 latach od wniesienia skargi. 
Najważniejsze jest jednak to, że Trybunał podejmuje istotne i aktualne problemy w swoim orzecznictwie.

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Contact

LEGAL ADVISOR’S OFFICE AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Mobile: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz