Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

04.02.2021
W dniu 10 grudnia 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał długo wyczekiwany wyrok w sprawie dotyczącej problemu na skalę międzynarodową, a mianowicie przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej oraz oczekiwania, że kobiety nadal będą o takich czynach milczały (Tölle przeciwko Chorwacji, skarga nr 41987/13).
02.01.2021
W dniu 15 grudnia 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej również jako „ETPCz”) w wyroku wydanym w sprawie National Movement Ekoglasnost przeciwko Bułgarii (skarga nr 31678/17) stwierdził, że obciążenie strony postępowania nadmiernymi kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w szczególności bez podania istotnych powodów uzasadniających ich wysokość, narusza niezbędną, wymaganą równowagę między ogólnym interesem społeczeństwa a podstawowymi prawami zagwarantowanymi jednostkom.
19.12.2020
Nie raz na tym blogu wspominałam, że swoboda wypowiedzi, która obejmuje swoim zakresem prawo do wyrażania opinii, prawo do posiadania własnych poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji ze strony władz publicznych oraz bez względu na granice państwowe, współczesnie jest uważana za jedno z podstawowych i najistotniejszych praw człowieka.
15.12.2020
Wolność myśli, sumienia i wyznania to jedno z fundamentalnych praw człowieka. Jest ono chronione nie tylko na mocy Konstytucji RP, powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, ale także Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Konwencja). W jej art. 9 uregulowano, że „prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne”
28.11.2020
W dniu 5 listopada bieżącego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Ćwik przeciwko Polsce (skarga nr 31454/10).
27.11.2020
Jednym z najczęstszych wytłumaczeń dla szerzenia mowy nienawiści lub głoszenia ekstremistycznych tez jest korzystanie przez ich autorów z wolności ekspresji. W Polsce jej ochrona wynika zarówno z art. 54 ust. 1 Konstytucji, jak i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).
11.11.2020
Mimo, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie już wypowiadał się na temat standardu, który powinien obowiązywać w zakresie działań Państw-Stron Konwencji Praw Człowieka, nadal wdrożenie ich w krajach należących do Rady Europy pozostawia wiele do życzenia. Jest to powodem kierowania coraz to nowych skarg do Trybunału Praw Człowieka.
 
11.11.2020
Od kilku lat, zarówno w polskich sądach powszechnych jak i instytucjach europejskich, coraz częściej kładzie się nacisk na polubowne i ugodowe zakańczanie sporów istniejących pomiędzy stronami, głównie poprzez przeprowadzenie negocjacji bądź mediacji. Spowodowane jest to przede wszystkim nadmiernym obciążeniem ilością wpływających do rozpoznania spraw organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale także obciążeniem m.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, któremu zależy, aby działać sprawnie i efektywnie.
02.11.2020
CO NAM WOLNO I KIEDY UŻYCIE GAZU LUB PAŁKI PRZEZ POLICJĘ MOŻE PROWADZIĆ DO NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA?
01.06.2020
Wolność słowa, czy szerzej, wolność ekspresji to jeden z najczęściej podnoszonych artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w skargach przeciwko Polsce.
24.05.2020

Skarga indywidualna, którą mamy zamiar złożyć przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, pomimo faktu, że spełnienia wszystkie warunki formalne dopuszczalności (m.in. zachowanie sześciomiesięcznego terminu, wyczerpanie krajowej drogi odwoławczej), nie zawsze zostanie uznana przez Trybunał za dopuszczalną.

17.05.2020
Ostatnio ponownie w mediach pojawiła się wypowiedź przedstawiciela polskiego rządu, że rząd ten ma zamiar wypowiedzieć Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), potocznie zwaną Konwencją Stambulską. 
09.05.2020
W ostatnim czasie wiele mówiło się o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej „ETPC” lub „Trybunał”) w sprawie Olewnik oraz Olewnik – Cieplińska przeciwko Polsce (nr skargi 20147/15), w której ETPC orzekł o naruszeniu przez Polskę szeregu przepisów Konwencji w związku z błędami popełnionymi w śledztwie w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika
07.05.2020
Trybunał wydaje dwa rodzaje wyroków – uznające, że do naruszenia Konwencji Praw Człowieka nie doszło lub uznające, że doszło do naruszenia praw człowieka.
04.05.2020
Europejski Trybunał Praw Człowieka w swojej praktyce orzeczniczej wydaje:
orzecznictwo europejskiego trybunału praw człowieka
26.04.2020

Aby opowiedzieć o rodzajach i znaczeniu poszczególnych orzeczeń wydawanych przez Eupejski Trybynał Praw Człowieka, najpierw należy przybliżyć sobie troszkę jego historii. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który został utworzony w związku ze związaniem się przez Państwa-Strony Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.

17.04.2020
Przewlekłość postępowań przed polskimi sądami, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, to wciąż aktualny problem systemowy, który został zauważony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka już kilkanaście lat temu.
15.04.2020
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestie bioetyczne i dotyczące praw reprodukcyjnych pojawiają się od początku jego funkcjonowania. Trybunał miał okazję wypowiedzieć się zarówno w sprawach dotyczących początków życia człowieka, prawa do eutanazji czy zakończenia życia osoby w stanie wegetatywnym. 
11.04.2020
W związku z tym, że jako gorący temat powrócił obecnie projekt Kai Godek dotyczący zakazu aborcji oraz karania za edukację seksualną warto wskazać, jakie standardy wynikają w tym zakresie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jakie będą konsekwencje ewentualnego uchwalenia zaproponowanej ustawy dla Polski.
10.04.2020
Przedlużenie wyjątkowych środków ochrony podjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w związku z COVID-19:
01.04.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował wczoraj wyrok w sprawie Dos Santos Calado i inni przeciwko Portugalii (skargi nr 5997/14 68143/16 78841/16), w którym orzekł o naruszeniu przez Portugalię art. 6 § 1 Konwencji, gwarantującego m.in. prawo do sprawiedliwego procesu.

27.03.2020

W styczniu 2020 Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie Beizaras i Levickas przeciwko Litwie (numer skargi 41288/15), w którym orzekł naruszenie szeregu przepisów Konwencji.

25.03.2020

Zapewne czytali Państwo informację o zwolnieniu z pracy pielęgniarki ze Szpitala w Nowym Targu za wpis na Facebook’u, który wskazywał, że szpital ten jest nieprzygotowany do udzielania pomocy osobom zarażonym koronawirlsem

20.03.2020
W dniu 14 lutego 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu zakomunikował Rządowi RP sprawę Państwa Smolarkiewiczów (nr skargi 17101/17). Problem, którym Trybuał w Strasbourgu zdecydował się zająć dotyczy obowiązków Państwa w zakresie ochrony zdrowia (i w konsekwencji życia syna skarżących) na podstawie art. 2 Konwencji. Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił zapytać władze polskie, czy Państwo zrobiło wszystko, aby chronić życie syna skarżących.
09.03.2020

Zazwyczaj nie dzielę się takimi informacjami, tak w tym przypadku postanowiłam zrobić wyjątek. Otóż zgłosił się do mnie dzisiaj Klient z zapytaniem, czy w jego sprawie można jeszcze cokolwiek zrobić.

09.03.2020

Z poprzednich wpisów na blogu wiemy już, że skarga, aby zostać rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka musi spełnić szereg przesłanek, zarówno formalnych jak i materialnych. 

01.03.2020

Prawo do czystego środowiska naturalnego nie jest obce Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasbourgu. 

30.12.2019
Przyznam, że nie czytam decyzji wydawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (czytam wyroki Izb i Wielkiej Izby), ponieważ zazwyczaj dotyczą one skreślenia z listy spraw w związku z zawarciem ugody, przysłaniem przez Rząd deklaracji jednostronnej lub braku chęci podtrzymywania skargi przez skarżących. Przeglądając ostatnio HUDOC (bazę danych orzeczeń ETPCz) natknęłam się na „perełkę” wśród decyzji. 
 
 
26.07.2018
Jeśli są jeszcze osoby, które uważają, że skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mogą wnosić wyłącznie osoby fizyczne i że w zakresie jego jurysdykcji nie mieści się żadna kwestia związana z funkcjonowaniem przedsiębiorców, to mam nadzieję, że poniższe opracowanie przekona wszystkich, że jest zupełnie inaczej.
12.03.2018
Artykuł 35 § 3 (a) EKPCz - Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie artykułu 34, jeśli uważa, że: (a) skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami niniejszej Konwencji lub jej protokołów…”
05.03.2018
Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie artykułu 34, jeśli uważa, że skarga stanowi nadużycie prawa do skargi.
23.02.2018
„Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.”
15.02.2018
„Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która jest anonimowa…”
07.02.2018
„Trybunał może rozpatrywać sprawę […] jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.” 
27.11.2017
Trybunał w Strasburgu może zająć się naszą skargą dopiero po wykorzystaniu przez nas wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych.
13.11.2017
Procedura międzynarodowa, którą jest postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz), mimo iż szczyci się, że jest darmowa (nie wymaga od skarżących wniesienia żadnej opłaty od skargi), stawia przed skarżącymi kilka wymagań.
24.04.2017

W jednym z poprzednich postów wspominałam o tzw. Rule 47 dotyczącej wymogów formalnych, które należy spełnić wnosząc formularz skargi. Wszystkie rules biorą się z dokumentu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału - Regulaminu Trybunału („Rules of the Court”). Przepisy te dopełniają postanowienia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie, w jakim dotyczą postępowania przed Trybunałem oraz organizacji jego pracy.

03.04.2017

CZY MOGĘ BYĆ SKARŻĄCYM PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA?

Dzisiaj dalszy ciąg informacji nt. składania skargi do ETPCz w Strasbourgu - KTO może złożyć skargę indywidualną przeciwko Państwu/Państwom Stronom Konwencji?

31.03.2017
Kontynuując wpisy dotyczące ciekawych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dziś wpis dotyczący decyzji o skreśleniu sprawy z listy spraw przed Trybunałem - Wygoda v. Polsce (nr sprawy 6738/12). 
prawa człowieka
22.11.2016
Czy wiesz, że składając skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu musisz wypełnić formularz skargi zgodnie z tzw. Rule 47?  To znaczy wypełnić zgodnie z instrukcjami...

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz